دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل (پژوهشی)

بررسی الگوی حرکت ذره در حوضچه‌ی رسوب‌گیر گردابی مبتنی بر تکنیک ردیابی ذره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.30482/jhyd.2022.307129.1558

الناز مهربانی؛ علی نقی ضیائی؛ ندا شیخ رضازاده نیکو؛ محمود رضا گلزاریان


مطالعه آزمایشگاهی اثر شیب تاج دیوارۀ جانبی بر آبگذری سرریز کلید پیانویی مثلثی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.326177.1581

حسین سهراب زاده؛ مسعود قدسیان


مدل‌سازی عددی ورود هوا به آب شفت قائم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30482/jhyd.2022.326781.1584

مسعود منتظری نمین؛ احسان غنچه؛ ملیحه اسلام پناه


بررسی عددی عملکرد دیواره‌های طولی اصلاحی مستقیم در حفاظت از سواحل آبراهه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.333362.1594

سید مجتبی رضوی مظفر مقدم؛ امیرعباس عابدینی


مدلسازی جریان همرفت طبیعی در محیط متخلخل ناهمگن با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی خود رمز نگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.322054.1579

محمدرضا حاجی زاده جواران؛ محمدمهدی رجبی


بررسی آزمایشگاهی فرایند اختلاط و ترقیق در تخلیه جریانهای چگال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.335691.1597

علی گالشی؛ عزیر عابسی؛ مهدی یوسفی فرد؛ علی رحمانی فیروزجائی


تحلیل پروفیل سطح آب در محیط متخلخل درشت دانه با جریان شعاعی با استفاده از تئوری جریان های متغیر تدریجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.337029.1598

جلال صادقیان؛ جلال بازرگان؛ هادی نوروزی


بررسی آزمایشگاهی شناسائی محدوده جریان انتقالی در روزنه جانبی مستطیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1401

10.30482/jhyd.2022.328210.1587

محمد مهدی احمدی؛ مجید رحیم پور؛ آسیه حسینی


مطالعه تجربی آبشستگی پایین دست سرریز کلیدپیانویی ذوزنقه‌ای نوع A در جریان آزاد و مستغرق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.30482/jhyd.2022.330389.1590

الناز بداغی؛ مسعود قدسیان؛ چنور عبدی


بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه پایه‌های جداکننده جریان بر آبگذری سرریز کلیدپیانویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1401

10.30482/jhyd.2022.330734.1591

علی احسانی فر؛ مسعود قدسیان؛ چنور عبدی چوپلو


ارزیابی گرفتگی منافذ محیط متخلخل در پروژه‌های ذخیره-احیاء آبخوان با استفاده از پساب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.338918.1601

مرتضی موگوئی؛ مجید خلقی


مطالعه‌ی آزمایشگاهی تاثیر نصب کف‌بند بر کاهش عمق آب-شستگی در پایین‌دست سرریز پلکانی با آب‌پایه کنگره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.347621.1610

فاطمه یوسف‌زاده پوده؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ بهنام شفیعی ثابت؛ سهام‌الدین محمودی کردستانی


Optimal Estimation of Secondary Flow Coefficient in Compound Channels with Vegetated Floodplains

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.344833.1608

مرضیه محسنی؛ امینه ناصری


تحلیل جریان غیرماندگار در مجاری باز با استفاده از سری فوریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.344351.1605

امین مزارعی بهبهانی؛ محمد رضا جعفرزاده


مدل‌سازی دو‌بعدی معادله جابه‎جایی-پراکندگی کسری به‌روش عددی بدون‎شبکه محلی پتروو-گالرکین (مطالعه موردی: رودخانه آتاباسکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.30482/jhyd.2022.349707.1611

زکیه غلامی؛ مهدی یاسی؛ آرزو نازی قمشلو؛ مهدی مظاهری


بررسی عددی توزیع سرعت و الگوی جریان عبوری از پله های اصلاح شده سرریز پلکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

10.30482/jhyd.2022.345616.1607

امیر قادری؛ سعید عباسی


بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سرریز کلید پیانویی با تاج شیب دار ناپیوسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

10.30482/jhyd.2022.354595.1613

حسین سهراب زاده انزانی؛ سامح احمد قنطوش؛ علی اخسانی فر


Laboratory study of crossbeam structural design in control of asymmetric S- type jump of sudden expansion sections

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1401

10.30482/jhyd.2022.333263.1595

Saeed Hajialigol؛ جواد احدیان؛ سید محسن سجادی؛ annarita scorzini؛ محمود شفاعی بجستان


مقایسه عددی عملکرد و پایداری دیوار نگهدار بتنی و تورسنگی در حفاظت از دیواره رودخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.30482/jhyd.2022.340466.1603

رضا حسین زاده اصل؛ مهدی یاسی