دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل (پژوهشی)

استهلاک انرژی سرریز کلیدپیانویی مثلثی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

10.30482/jhyd.2023.365692.1622

حسین سهراب زاده انزانی؛ مسعود قدسیان


Optimal Estimation of Secondary Flow Coefficient in Compound Channels with Vegetated Floodplains

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.344833.1608

مرضیه محسنی؛ امینه ناصری


مدلسازی عددی جریان بر روی سرریز به روش نیمه ضمنی ذرات متحرک با تراکم ضعیف (WCMPS) (مطالعه موردی: سد دهن قلعه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.30482/jhyd.2023.377387.1628

احسان جعفری ندوشن


بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سرریز کلید پیانویی با تاج شیب دار ناپیوسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1402

10.30482/jhyd.2022.354595.1613

حسین سهراب زاده انزانی؛ مسعود قدسیان


Numerical Solution of the Discharge Coefficient of Trapezoidal Arced Labyrinth Weirs with Different Middle Cycles Using Flow 3D Software

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1402

10.30482/jhyd.2023.385080.1633

جمال فیلی؛ محمد حیدرنژاد؛ علیرضا مسجدی؛ مهدی اسدی لور


The inception point of flow aeration on a rough stepped spillway

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1402

10.30482/jhyd.2023.392329.1639

عباس پارسائی؛ آرمان ده مرده؛ امیر حمزه حقی آبی