دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل (پژوهشی)

بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سرریز کلید پیانویی با تاج شیب دار ناپیوسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1402

10.30482/jhyd.2022.354595.1613

حسین سهراب زاده انزانی؛ مسعود قدسیان


ارزیابی آزمایشگاهی و عددی تاثیر رسوبات مخزن سد بر مکانیزم انتقال رسوب بر اثر شکست سد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1402

10.30482/jhyd.2023.384617.1631

امین مالدار؛ سید عباس حسینی؛ بابک فضلی مالیدره؛ میثم فاضلی


تعیین ضریب دبی در مدل ترکیبی سرریز مرکب مثلثی-مستطیلی و دریچه کشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.30482/jhyd.2023.395129.1642

محمد اسعدی نیا؛ حسین خزیمه نژاد؛ محمدقاسم اکبری


ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد طرح جدید مدل‌های محافظ بستر(F-jacks) دراطراف پایه پل بر اصلاح الگوی جریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1402

10.30482/jhyd.2023.395247.1643

زهرا هروی؛ مهدی اژدری مقدم؛ کاظم اسماعیلی؛ محمد گیوه چی؛ عبدالحمید بحرپیما


بررسی عددی شرایط هیدرولیکی جریان در مستهلک‌کننده‌های جامی و تأثیر نوع جریان ورودی و شکل هندسی بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1402

10.30482/jhyd.2023.396298.1645

حسام وطن دوست؛ علی مهدی ابهری


عملکرد الگوریتم تکامل تفاضلی برای نشت‌یابی در شبکه‌های توزیع آب با درنظر گرفتن عدم قطعیت نیازهای گرهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1402

10.30482/jhyd.2023.396745.1646

شهرزاد مدنی اصفهانی؛ جعفر یزدی


ارائه یک روش عددی با دقت مرتبه دو کاملا متعادل و سازگار با شرایط آنتروپی برای دستگاه یک بعدی آب کم عمق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.30482/jhyd.2023.404790.1654

مجید اکبری؛ بهاره پیرزاده


بررسی خصوصیات جریان در محل تلاقی دو کانال مرکب (مطالعه عددی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.30482/jhyd.2023.376664.1627

سید محمدمهدی عالمی؛ حجت کرمی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر امواج عرضی نوع 1، 2 و 3 ناشی از گروه پایه استوانه ای پل بر آبشستگی موضعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.30482/jhyd.2023.399493.1648

کیمیا کمائی؛ مهدی قمشی؛ مهدی دریائی؛ سیدمحمود کاشفی پور


بررسی آزمایشگاهی اثر هیدروگراف‌های دارای چولگی و زمان تداوم متفاوت بر تغییرات زمانی آبشستگی پیرامون تک پایه استوانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.30482/jhyd.2023.407161.1656

لیلا هاشمی؛ سید محمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی؛ محمد بهرامی یار احمدی


بررسی عددی ساختار جریان و خطر سیلاب در خیابان‌های متقاطع با بلوک شهری صلب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.30482/jhyd.2023.399985.1650

اکبر صفرزاده؛ مجید پاسبانی خیاوی؛ ودود حسن نیا گیگلو


بررسی تغییرات ضرایب رابطه‌ی نمایی جریان غیردارسی درون مصالح سنگریزه‌ای تحت شرایط مختلف جریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.30482/jhyd.2023.394805.1641

محسن صفریان؛ جلال بازرگان


شبیه‌سازی اثر شیب وجه پائین‌رونده تلماسه بر مشخصات ناحیه هایپریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.30482/jhyd.2023.387972.1636

زهرا محمدی؛ امیر احمد دهقانی؛ نشاط موحدی


ارزیابی تاثیر عمق و سرعت جریان بر نتایج دانه‌بندی و شکل ذرات رسوبات سطحی بستر رودخانه‌های شنی با استفاده از روش پردازش تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.30482/jhyd.2023.386948.1635

سید علی ایوب زاده؛ قربان مهتابی؛ مریم سهرابی