کلیدواژه‌ها = عمق آبشستگی
ارزیابی روش‌های مختلف وزن‌دهی برای پیش‌بینی عمق آبشستگی پایین‌دست سازه‌های تثبیت بستر

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 25-43

10.30482/jhyd.2020.176682.1377

سید مرتضی سیدیان؛ سمیه غزنوی؛ ابوالحسن فتح آبادی؛ معصومه فراستی


اثر جت هیدرولیکی هم فاز بر کاهش آبشستگی در قوس 180 درجه رودخانه‌ها

دوره 13، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 57-68

10.30482/jhyd.2019.82711

زینب تامرادی؛ جواد احدیان؛ محسن نجارچی؛ هوشنک حسونی زاده؛ محمد مهدی نجفی زاده


«یادداشت تحقیقاتی» کاربرد روش‌های داده‌کاوی در تخمین عمق آبشستگی گروه پایه‌ها

دوره 11، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 67-75

10.30482/jhyd.2016.41488

سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی