کلیدواژه‌ها = فرسایش
تأثیر توأمان شکاف و جسم شناور بر آبشستگی اطراف پایه پل

دوره 14، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 99-110

10.30482/jhyd.2020.105501

دامون محمدعلی نژادیان؛ حسین حمیدی فر


بررسی آزمایشگاهی تنش‌برشی آستانه فرسایش رسوبات ریزدانه (مطالعه موردی رسوبات مخزن سد کرخه)

دوره 13، شماره 3، آذر 1397، صفحه 107-115

10.30482/jhyd.2018.81362

حسین صمدی بروجنی؛ میلاد خواستار؛ روح الله فتاحی نافچی؛ مرضیه قاسمی؛ زهرا طاهری