کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
کنترل بهینه سیلاب با ترکیب سدهای تأخیری پاره‌سنگی و خاکریزساحلی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 27-45

10.30482/jhyd.2013.15753

جواد سروریان؛ جمال محمد ولی سامانی؛ حسین محمد ولی سامانی