کلیدواژه‌ها = ضریب دبی
مدل‌سازی فیزیکی هیدرولیک جریان سرریزهای پلکانی گابیونی با انسداد بالادست

دوره 18، شماره 2، تیر 1402، صفحه 87-99

10.30482/jhyd.2023.369582.1624

ساناز حسنیان؛ بهاره پیرزاده؛ حسین رجایی؛ محمود شفاعی بجستان


سرریز ارتفاع متغیّر چرخان (VHW): طراحی و عملکرد هیدرولیکی

دوره 16، شماره 3، مهر 1400، صفحه 29-40

10.30482/jhyd.2021.271045.1507

شهلا زمانی؛ عاطفه پرورش ریزی؛ صلاح کوچک زاده


پیش بینی دبی عبوری سرریزهای زیگزاگی قوسی با مقطع ذوزنقه ای

دوره 15، شماره 4، دی 1399، صفحه 65-79

10.30482/jhyd.2020.250984.1477

احسان پارسی؛ معصومه زینعلی؛ کاظم اله دادی؛ محمد انصاری قوجقار


بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان اطراف سرریزهای مدور قائم با استفاده از مدل‌سازی عددی

دوره 13، شماره 3، آذر 1397، صفحه 71-82

10.30482/jhyd.2018.81359

رامین منصوری؛ محمد ذونعمت کرمانی؛ محمدرضا گرمسیری


«یادداشت تحقیقاتی» بررسی ضریب دبی در سرریز تاج دایره‌ای با استفاده از مدل‌سازی عددی

دوره 12، شماره 3، آبان 1396، صفحه 53-60

10.30482/jhyd.2017.52008

الهام ایزدی نیا؛ نسیم ریسمانی؛ عبدالرضا کبیری سامانی


هیدرودینامیک سه بعدی سرریزهای کلیدپیانویی انحنادار در پلان

دوره 9، شماره 3، آذر 1393، صفحه 61-79

10.30482/jhyd.2014.10176

اکبر صفرزاده گندشمین؛ بهزاد نوروزی