کلیدواژه‌ها = سرریز پلکانی
مدلسازی فیزیکی هیدرولیک جریان سرریزهای پلکانی گابیونی با انسداد بالادست

دوره 18، شماره 2، تیر 1402

10.30482/jhyd.2023.369582.1624

ساناز حسنیان؛ بهاره پیرزاده؛ حسین رجایی؛ محمود شفاعی بجستان


مطالعه‌ی آزمایشگاهی تاثیر نصب کف‌بند بر کاهش عمق آب-شستگی در پایین‌دست سرریز پلکانی با آب‌پایه کنگره‌ای

دوره 18، شماره 1، فروردین 1402

10.30482/jhyd.2022.347621.1610

فاطمه یوسف‌زاده پوده؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ بهنام شفیعی ثابت؛ سهام‌الدین محمودی کردستانی


ارزیابی استهلاک انرژی روی سرریز دندانه‌دار بلوکی و مقایسه آن با سرریز پلکانی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-10

10.30482/jhyd.2014.8548

محبوبه جم؛ ناصر طالب بیدختی؛ اسدالله مردشتی