کلیدواژه‌ها = تنش برشی بستر
بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان در سرریزهای هیدروفویل نامتقارن

دوره 14، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 123-136

10.30482/jhyd.2020.105503

الهام بهمن؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ محمدنوید مقیم


«یادداشت تحقیقاتی» ارزیابی اثر صفحات مستغرق بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 73-81

10.30482/jhyd.2014.7481

آرمان عزیزی؛ بهزاد قربانی؛ هانی تبریزی؛ حسین صمدی بروجنی