کلیدواژه‌ها = شکست سد
توسعه روش بدون‌شبکه چندربعی برای حل مسئله شکست سد

دوره 14، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 83-98

10.30482/jhyd.2020.105500

هانیه کاهید باصیری؛ رضا بابایی؛ علیرضا فلاح؛ احسان جباری


مدل‏سازی جریان سیال با استفاده از روش بدون شبکه محلی پترو-گلرگین بر پایه تابع شعاعی

دوره 13، شماره 3، آذر 1397، صفحه 95-106

10.30482/jhyd.2018.81361

محمد اکبری ماکویی؛ رامین امینی؛ سید مجتبی موسوی نژاد


مدل‌سازی شکست سد با بستر فرسایش‌پذیر با استفاده از روش SPH

دوره 10، شماره 3، آذر 1394، صفحه 41-52

10.30482/jhyd.2016.14864

محمد صادق مقصودی؛ مهدی شفیعی‌فر


مدل‌سازی عددی جریان به روش ISPH در مسائل شکست سد، جریان از روی سرریز و عملکرد همزمان دریچه و سرریز

دوره 7، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 29-47

10.30482/jhyd.2013.9830

زهرا قدم پور؛ ناصر طالب بیدختی؛ سید محمدرضا هاشمی؛ امیر حسین نیک سرشت