نویسنده = رضا روشن
هواده های حلقوی در تونل های نعل اسبی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 87-100

10.30482/jhyd.2011.85498

محمدجواد استاد میرزا؛ امیررضا زراتی؛ رضا روشن؛ خداداد صفوی؛ حامد سرکرده


شبیه سازی عددی تاثیر جریان غلیظ بر تنش برشی دیواره تخلیه کننده تحتانی سدها

دوره 6، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 101-111

10.30482/jhyd.2011.85499

سیدمحمدکاظم امامی؛ محمدرضا کاویانپور؛ رضا روشن