نویسنده = جواد احدیان
بررسی آزمایشگاهی طرح سازه بیم های متقاطع در کنترل پرش نامتقارن نوع S مقاطع واگرای ناگهانی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 19-36

10.30482/jhyd.2022.333263.1595

سعید حاجی علی گل؛ جواد احدیان؛ سید محسن سجادی؛ annarita scorzini؛ محمود شفاعی بجستان


تأثیر سیستم تزریق هوا در کاهش آبشستگی قوس ملایم 90 درجه

دوره 14، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 91-105

10.30482/jhyd.2019.153079.1333

پری ملکی؛ جواد احدیان؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ منوچهر فتحی‌مقدم؛ آنتون اشلایز


اثر جت هیدرولیکی هم فاز بر کاهش آبشستگی در قوس 180 درجه رودخانه‌ها

دوره 13، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 57-68

10.30482/jhyd.2019.82711

زینب تامرادی؛ جواد احدیان؛ محسن نجارچی؛ هوشنک حسونی زاده؛ محمد مهدی نجفی زاده