نویسنده = مجتبی مهرآیین
بررسی آزمایشگاهی میدان جریان توسط جت‌های آفست دوگانه

دوره 12، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 23-42

10.30482/jhyd.2017.48745

مجتبی مهرآیین؛ مسعود قدسیان؛ مرجان فلکی ساری یاریقان


بررسی پدیدة انفجارآشفتگی اطراف آبشکن مستغرق در خم کانال

دوره 11، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 17-31

10.30482/jhyd.2016.43718

مجتبی مهرآیین؛ مسعود قدسیان


آبشستگی موضعی ناشی از جت های دیواره ای سه بعدی مایل

دوره 4، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 51-69

10.30482/jhyd.2010.85427

مجتبی مهرآیین؛ مسعود قدسیان