نویسنده = محمدرضا مجدزاده طباطبایی
طراحی هندسه مقطع پایدار رودخانه‌ با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی رقابت استعماری

دوره 11، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 35-52

10.30482/jhyd.2016.41486

محمد کریمی حسین آبادی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی؛ مجتبی شوریان


مدل تحلیلی تأثیر توأم تنش برشی مازاد و پوشش گیاهی در تعیین ابعاد بهینه رودخانه‌های شنی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 57-71

10.30482/jhyd.2015.12980

مهسا محمودی؛ محمدرضا مجدزاده؛ سعید موسوی ندوشنی


مدل بهینه‌‌سازی طراحی ابعاد آبشکن‌های رودخانه‌ای و نقش آن در پایدارسازی مورفولوژیکی رودخانه

دوره 9، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 55-72

10.30482/jhyd.2014.11133

فریبا استادی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی؛ سعید علیمحمدی


توسعه مدل شبیه سازی تغییرات بستر رودخانه های شنی تحت جریان ناپایدار با رسوب ورودی از بالادست

دوره 6، شماره 3، آذر 1390، صفحه 55-72

10.30482/jhyd.2011.85488

مهدی باقری نژاد؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی؛ سید سعید موسوی ندوشنی


تاثیر طول پوشش بستر بر آب شستگی موضعی پایین دست در جت های افقی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 37-49

10.30482/jhyd.2010.85417

علی مهبودی؛ جلال عطاری؛ مجتبی صانعی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی