نویسنده = علی رحمانی فیروزجائی
بررسی آزمایشگاهی فرایند اختلاط و ترقیق در تخلیه جریانهای چگال

دوره 17، شماره 4، دی 1401، صفحه 109-122

10.30482/jhyd.2022.335691.1597

علی گالشی؛ عزیر عابسی؛ مهدی یوسفی فرد؛ علی رحمانی فیروزجائی


توسعه سامانه اسکن لیزری سه بعدی آشکارساز جریان فلورسنت در تحقیقات هیدرولیک محیط زیست

دوره 14، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 69-81

10.30482/jhyd.2020.105499

عزیر عابسی؛ علی رحمانی فیروزجائی؛ مهدی حمیدی؛ محمد امین بصام؛ زهرا خدابخشی