نویسنده = حبیب حکیم زاده
مدل‌سازی آزمایشگاهی و عددی پیشروی و شکست موج بر روی موج‌شکن مستغرق نفوذناپذیر

دوره 11، شماره 3، آذر 1395، صفحه 33-45

10.30482/jhyd.2016.44480

امین محمودی؛ حبیب حکیم زاده؛ محمد جواد کتابداری؛ محمد واقفی


بررسی پروفیل سطح آزاد جریان پایدار در اطراف پایه های استوانه ای با مدل سازی عددی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 59-65

10.30482/jhyd.2009.85523

یوسف حسن زاده؛ حبیب حکیم زاده؛ حامد سرورام؛ هادی دل افروز