نویسنده = مهدی قمشی
بررسی آزمایشگاهی اثر هیدروگراف‌های دارای چولگی و زمان تداوم متفاوت بر تغییرات زمانی آبشستگی پیرامون تک پایه استوانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.30482/jhyd.2023.407161.1656

لیلا هاشمی؛ سید محمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی؛ محمد بهرامی یار احمدی


بررسی آزمایشگاهی دبی-اشل جریان عبوری از سازه ترکیبی سرریز لبه تیز مثلثی با روزنه چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.30482/jhyd.2023.413734.1671

سیده نگار سادات احمدی؛ مهدی زینی وند؛ مهدی قمشی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر امواج عرضی نوع 1، 2 و 3 ناشی از گروه پایه استوانه ای پل بر آبشستگی موضعی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 119-134

10.30482/jhyd.2023.399493.1648

کیمیا کمائی؛ مهدی قمشی؛ مهدی دریائی؛ سیدمحمود کاشفی پور


بررسی پروفیل غلظت در جریان چگال میان‌گذر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 35-46

10.30482/jhyd.2018.58397

محدثه صادقی عسکری؛ مهدی قمشی