نویسنده = عبدالرضا کبیری سامانی
بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان در سرریزهای هیدروفویل نامتقارن

دوره 14، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 123-136

10.30482/jhyd.2020.105503

الهام بهمن؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ محمدنوید مقیم


تأثیر نوسانات فشار بر شکست هیدرولیکی در تونل‌های تحت‌فشار با روباره کم

دوره 13، شماره 2، تیر 1397، صفحه 55-68

10.30482/jhyd.2018.60137

مهرداد کرمی؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ راحب باقرپور


«یادداشت تحقیقاتی» بررسی ضریب دبی در سرریز تاج دایره‌ای با استفاده از مدل‌سازی عددی

دوره 12، شماره 3، آبان 1396، صفحه 53-60

10.30482/jhyd.2017.52008

الهام ایزدی نیا؛ نسیم ریسمانی؛ عبدالرضا کبیری سامانی


مدل‌سازی عددی میدان جریان در اطراف سرریزهای مدور قائم با ورودی کلید پیانویی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 53-66

10.30482/jhyd.2016.41487

سعیده نصیری؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ کیوان اصغری


تحلیل خطر روگذری آب در سد با در نظر گرفتن جنبه های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: سد ونک)

دوره 6، شماره 3، آذر 1390، صفحه 39-53

10.30482/jhyd.2011.85487

عبدالرضا کبیری سامانی؛ نیکو منصوری؛ امیررضا سدهی سامانی


بررسی رفتار هیدرولیکی جریان در سرریز سدهای زیرزمینی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 19-39

10.30482/jhyd.2011.85502

محمدرضا شمس؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ محمدکریم بیرامی؛ حمیدرضا صفوی


بررسی آب شستگی در اطراف تکیه گاه پل ها د رحضور لایه سپری

دوره 5، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 1-19

10.30482/jhyd.2010.85415

مهرنوش ماهرانی؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ حسین افضلی مهر


بررسی هیدرولیکی جریان آب و هوا در مدل آزمایشگاهی مجرای تحت فشار به روش پردازش تصاویر

دوره 4، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 19-34

10.30482/jhyd.2009.85520

عبدالرضا کبیری سامانی؛ سیدمحمود برقعی؛ امیرحسین پیرقطاری