نویسنده = مهدی یاسی
مدل‌سازی دو‌بعدی معادله جابه‎جایی-پراکندگی کسری به‌روش عددی بدون‎شبکه محلی پتروو-گالرکین (مطالعه موردی: رودخانه آتاباسکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.30482/jhyd.2022.349707.1611

زکیه غلامی؛ مهدی یاسی؛ آرزو نازی قمشلو؛ مهدی مظاهری


مقایسه عددی عملکرد و پایداری دیوار نگهدار بتنی و تورسنگی در حفاظت از دیواره رودخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.30482/jhyd.2022.340466.1603

رضا حسین زاده اصل؛ مهدی یاسی


بررسی تجربی و عددی اثرات انسداد ورودی بر جریان در کالورت

دوره 15، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 1-14

10.30482/jhyd.2020.211670.1425

سمیه کریم پور؛ سعید گوهری؛ مهدی یاسی