نویسنده = مهدی یاسی
بررسی تجربی و عددی اثرات انسداد ورودی بر جریان در کالورت

دوره 15، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 1-14

10.30482/jhyd.2020.211670.1425

سمیه کریم پور؛ سعید گوهری؛ مهدی یاسی