نویسنده = امیر حسین نیک سرشت
مدل‌سازی عددی جریان به روش ISPH در مسائل شکست سد، جریان از روی سرریز و عملکرد همزمان دریچه و سرریز

دوره 7، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 29-47

10.30482/jhyd.2013.9830

زهرا قدم پور؛ ناصر طالب بیدختی؛ سید محمدرضا هاشمی؛ امیر حسین نیک سرشت


شبیه سازی عددی تغییرات بستر کانال های آبرفتی در قوس 180 درجه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 35-43

10.30482/jhyd.2009.85521

علی سواریان؛ امیر حسین نیک سرشت؛ ناصر طالب بیدختی