نویسنده = کاظم اسماعیلی
بررسی تغییرات هیدرولیک جریان در آبراهه مرکب پیچانی با پوشش گیاهی انعطاف پذیر مستغرق

دوره 17، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 105-122

10.30482/jhyd.2021.304206.1551

حامد شهسواری؛ سعید رضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


بررسی اثر پوشش گیاهی مصنوعی غیر مستغرق صلب بر مشخصات جریان در کانال مرکب پیچانی

دوره 15، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 131-147

10.30482/jhyd.2020.231048.1458

حامد شهسواری؛ سعید رضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


نقش پساب تصفیه شده شهری بر نرخ فرسایش رسوبات چسبنده در کانال‌های انتقال آب

دوره 14، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 35-49

10.30482/jhyd.2020.105496

زهرا طاهری؛ کاظم اسماعیلی؛ حسین صمدی بروجنی؛ سعید رضا خداشناس


تعیین منحنی دبی- اشل در مقاطع مرکب نامتقارن

دوره 14، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 65-77

10.30482/jhyd.2019.143971.1320

محمود فغفور مغربی؛ آرش احمدی؛ کاظم اسماعیلی


تاثیر پساب شهری بر سرعت و تنش برشی غیررسوبگذار رسوبهای چسبنده

دوره 6، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 33-42

10.30482/jhyd.2012.85407

میلاد خواستار بروجنی؛ حسین صمدی بروجنی؛ کاظم اسماعیلی


بررسی عملکرد هندسه طوق در آبشستگی موضعی در پایه پل

دوره 4، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 1-11

10.30482/jhyd.2010.85424

حسین شریعتی؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی