نویسنده = مجید رحیم پور
بررسی آزمایشگاهی شناسائی محدوده جریان انتقالی در روزنه جانبی مستطیلی

دوره 17، شماره 4، دی 1401، صفحه 99-107

10.30482/jhyd.2022.328210.1587

محمد مهدی احمدی؛ مجید رحیم پور؛ آسیه حسینی


بررسی تاثیر زاویه قرارگیری دو پایه پل نسبت به جهت جریان بر روی عمق تعادل آبشستگی در جلو پایه‌ها

دوره 14، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 107-121

10.30482/jhyd.2019.153381.1334

محمد ذونعمت کرمانی؛ سرگل معمار؛ مجید رحیم پور؛ علی اصغر بهشتی؛ آنتون اشلایز


مطالعه آزمایشگاهی اثر جریان جت دایره‌ای بر رسوب شویی مخازن

دوره 13، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 111-120

10.30482/jhyd.2019.82760

زهرا مددی اسفاد؛ محمد مهدی احمدی؛ مجید رحیم پور


بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله دهانه مکش از سطح رسوب بر عملکرد سیستم هیدروساکشن

دوره 13، شماره 3، آذر 1397، صفحه 47-58

10.30482/jhyd.2018.81357

محمد ذونعمت کرمانی؛ مریم فروتن اقلیدی؛ مجید رحیم پور؛ عاطفه مقبلی