نویسنده = حجت الله یونسی
تاثیر جریان تحت فشار بر آبشستگی پایه پل در مقاطع مرکب با پوشش گیاهی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 89-103

10.30482/jhyd.2021.304025.1550

علی دانکو؛ حجت الله یونسی؛ حسن ترابی پوده؛ مجتبی صانعی


مطالعه آزمایشگاهی اثر پوشش گیاهی سیلابدشت بر روی هیدرولیک جریان در کانال‌های مرکب واگرا

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 111-130

10.30482/jhyd.2021.266367.1502

علی صمدی رحیم؛ حجت الله یونسی؛ بابک شاهی نژاد؛ حسن ترابی پوده


بررسی هیدرولیک جریان و انتقال رسوب در مقاطع مرکب غیر منشوری

دوره 14، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 89-104

10.30482/jhyd.2019.171724.1366

حجت الله یونسی؛ محمد حسین امید؛ سیدعلی ایوب زاده