نویسنده = مسیح ذوالقدر
مقایسه هزینه اجرایی خطوط جمع آوری و دفع آبهای سطحی در روش های مختلف شبیه سازی هیدرولیکی، مطالعه موردی شهرستان قادرآباد استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.30482/jhyd.2023.408043.1661

مسیح ذوالقدر؛ فرزان جهانبخش؛ محمد رفیع رفیعی؛ اباذر فتحی


معرفی شبیه سازی هیدرولیکی دوبعدی جریان به عنوان روشی جهت تخمین زمان تمرکز

دوره 15، شماره 3، مهر 1399، صفحه 33-45

10.30482/jhyd.2020.232604.1462

فاطمه اسمعیل منش؛ مسیح ذوالقدر؛ محمد رفیع رفیعی


کاهش ابعاد ناحیه جدایش جریان در آبگیر 90 درجه با ایجاد زبری و اختلاف تراز ورودی

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 129-141

10.30482/jhyd.2020.214381.1432

مریم باقری؛ سید محمد علی زمردیان؛ مسیح ذوالقدر؛ جهانشیر محمدزاده هابیلی