دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 133، پاییز 1397، صفحه 1-136 
4. بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله دهانه مکش از سطح رسوب بر عملکرد سیستم هیدروساکشن

صفحه 47-58

محمد ذونعمت کرمانی؛ مریم فروتن اقلیدی؛ مجید رحیم پور؛ عاطفه مقبلی


یادداشت تحقیقاتی

9. بررسی آزمایشگاهی تنش‌برشی آستانه فرسایش رسوبات ریزدانه (مطالعه موردی رسوبات مخزن سد کرخه)

صفحه 107-115

حسین صمدی بروجنی؛ میلاد خواستار؛ روح الله فتاحی نافچی؛ مرضیه قاسمی؛ زهرا طاهری


شناسنامه علمی شماره

11. چکیده های انگلیسی

صفحه 127-136