دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 124، زمستان 1396، صفحه 1-92 
2. امکان سنجی کاهش سطح صفحات مستغرق با حفظ کارایی در قوس رودخانه

صفحه 15-26

حسین حبیبی؛ علیرضا مسجدی؛ محمدحسین پورمحمدی؛ امیرعباس کمان بدست؛ امین بردبار


یادداشت تحقیقاتی

6. «یادداشت تحقیقاتی» بررسی آزمایشگاهی تغییرات سرعت سقوط رسوبات چسبنده با استفاده از استوانه ته‌نشینی

صفحه 73-81

حسین صمدی بروجنی؛ سیده آرزو نقشبندی؛ محمود شفاعی بجستان؛ امین خدابنده