دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 124، زمستان 1396، صفحه 1-92 
2. امکان سنجی کاهش سطح صفحات مستغرق با حفظ کارایی در قوس رودخانه

صفحه 15-26

10.30482/jhyd.2018.56083

حسین حبیبی؛ علیرضا مسجدی؛ محمدحسین پورمحمدی؛ امیرعباس کمان بدست؛ امین بردبار


یادداشت تحقیقاتی

6. «یادداشت تحقیقاتی» بررسی آزمایشگاهی تغییرات سرعت سقوط رسوبات چسبنده با استفاده از استوانه ته‌نشینی

صفحه 73-81

10.30482/jhyd.2018.57104

حسین صمدی بروجنی؛ سیده آرزو نقشبندی؛ محمود شفاعی بجستان؛ امین خدابنده