دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 123، پاییز 1396، صفحه 1-74 

یادداشت تحقیقاتی

5. «یادداشت تحقیقاتی» بررسی ضریب دبی در سرریز تاج دایره‌ای با استفاده از مدل‌سازی عددی

صفحه 53-60

10.30482/jhyd.2017.52008

الهام ایزدی نیا؛ نسیم ریسمانی؛ عبدالرضا کبیری سامانی