دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 114، اسفند 1395، صفحه 1-76 

مقاله کامل (پژوهشی)

1. انتقال بار بستر تحت رژیم پرش رسوبات در جریان آشفته بخش اول: توسعه مدل

صفحه 1-17

10.30482/jhyd.2017.45914

رضا براتی؛ سید علی‌اکبر صالحی نیشابوری؛ گودرز احمدی


6. «یادداشت تحقیقاتی» علاج بخشی حوضچه‌ی آرامش سد تاریخی فریمان

صفحه 65-70

10.30482/jhyd.2017.45960

مسعود هاشمی کربلایی؛ خسرو حسینی؛ حجت کرمی؛ ناصر نیک نیا