دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 172، تیر 1401، صفحه 1-146 

مقاله کامل (پژوهشی)

مدلسازی و تحلیل تاثیرات همزمان ضربه قوچ و کاویتاسون در لوله

صفحه 1-19

10.30482/jhyd.2021.291024.1535

علیرضا چگنی زاده؛ محمدجواد بهمنی؛ حمیدرضا ربیعی فر


مقایسه پنج الگوریتم فراکاوشی در واسنجی شبکه توزیع آب

صفحه 21-46

10.30482/jhyd.2021.295023.1539

فاطمه عطارزاده؛ علی نقی ضیایی؛ کامران داوری؛ اسماعیل فلاح چولابی