دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 172، فروردین 1401، صفحه 1-130 

مقاله کامل (پژوهشی)

1. مدلسازی و تحلیل تاثیرات همزمان ضربه قوچ و کاویتاسون در لوله

10.30482/jhyd.2021.291024.1535

علیرضا چگنی زاده؛ محمدجواد بهمنی؛ حمیدرضا ربیعی فر


5. مقایسه پنج الگوریتم فراکاوشی در واسنجی شبکه توزیع آب

10.30482/jhyd.2021.295023.1539

فاطمه عطارزاده؛ علی نقی ضیایی؛ کامران داوری؛ اسماعیل فلاح چولابی