دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 171، بهار 1401، صفحه 1-125 

مقاله کامل (پژوهشی)

1. بررسی آزمایشگاهی اثر فرم های بستر بر ضریب اصطکاک دارسی ویسباخ در مجاری روباز مستقیم

10.30482/jhyd.2021.296873.1542

مصطفی حیدری؛ محمد بهرامی یاراحمدی؛ محمود شفاعی بجستان


4. بررسی آزمایشگاهی اثر شکل رویه سازه دفلکتور بر عمق آبشستگی اطراف پایه پل

10.30482/jhyd.2021.293591.1537

عباس صفائی؛ محسن سلیمانی بابرصاد؛ روزبه آقامجیدی؛ امین حجت خواه