دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 73، پاییز 1391، صفحه 1-88 

شناسنامه علمی شماره

7. چکیده های انگلیسی

صفحه 83-88