دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 72، تابستان 1391، صفحه 1-94