دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 162، تابستان 1400، صفحه 1-125 
2. بررسی تاثیر موانع نفوذپذیر ذوزنقه‌ای شکل بر کنترل جریان غلیظ نمکی

10.30482/jhyd.2021.259048.1492

مهدی درخشان نیا؛ دکتر قمشی؛ سعید اسلامیان؛ سیدمحمود کاشفی پور


7. بررسی آزمایشگاهی تأثیر زبری بر تغییرات شاخص کاویتاسیون در سرریز اوجی

10.30482/jhyd.2021.272438.1508

آیدا شبانی؛ حسین خزیمه نژاد؛ محسن پور رضا بیلندی؛ یوسف رمضانی