دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 162، تابستان 1400، صفحه 1-121 
8. بررسی آزمایشگاهی تأثیر زبری بر تغییرات شاخص کاویتاسیون در سرریز اوجی

صفحه 107-121

10.30482/jhyd.2021.272438.1508

آیدا شبانی؛ حسین خزیمه نژاد؛ محسن پور رضا بیلندی؛ یوسف رمضانی