دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 152، مرداد 1399، صفحه 1-164 

مقاله کامل (پژوهشی)

1. بررسی تجربی و عددی اثرات انسداد ورودی بر جریان در کالورت

صفحه 1-14

10.30482/jhyd.2020.211670.1425

سمیه کریم پور؛ سعید گوهری؛ مهدی یاسی


7. مقایسه آبشستگی پایین‌دست سرریزهای کلید پیانویی ذوزنقه‌ای و مستطیلی

صفحه 95-112

10.30482/jhyd.2020.227522.1453

علیرضا مسلمان یزدی؛ سید عباس حسینی؛ سهراب نظری؛ نصرالله امانیان