دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 23، پاییز 1386، صفحه 1-86 

مقاله کامل

1. استخراج معیار پایداری ریپ رپ در زیر جت های پرتابی مستطیلی شکل

صفحه 1-13

رضا مومنی وصالیان؛ محمود شفاعی بجستان؛ سیدحبیب موسوی جهرمی


4. شبیه سازی عددی جریان متلاطم روی دیون ماسه ای

صفحه 43-62

رضا افشین شریفان؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری؛ حبیب موسوی جهرمی


6. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آبشکن بر راندمان آبگیرهای جانبی

صفحه 73-79

محمدمهدی احمدی؛ سیدعلی ایوب زاده؛ مسعود ساجدی سابق


شناسنامه علمی شماره

7. چکیده های انگلیسی

صفحه 81-86