دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 22، تابستان 1386، صفحه 1-77 

مقاله کامل

1. بررسی تغییرات بستر کانالهای آبرفتی در قوس 180 درجه

صفحه 1-16

امیراحمد دهقانی؛ مسعود قدسیان؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری؛ مهدی شفیعی فر


یادداشت تحقیقاتی

5. ارزیابی روشهای فرودی در تعیین عمق بحرانی در مقاطع مرکب با استفاده از مفهوم انرژی مخصوص

صفحه 65-72

اسماعیل کردی؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ سیدعلی ایوب زاده؛ علیرضا ظهیری


6. بررسی پدیده آبشستگی در مجاورت سازه های حفاظتی سواحل دریای خزر

صفحه 73-77

میراحمد لشته نشایی؛ عطاالله غبرایی؛ محمد پیروی چشناسر