دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 11، تابستان 1384، صفحه 1-82 

مقاله کامل

1. براورد ضریب دبی جریان در دریچه های قوسی

صفحه 1-12

محمدعلی شاهرخ نیا؛ محمود جوان


2. تعیین مکان شکل گیری چاله در آبراه سینوسی

صفحه 13-28

منصور ابوالقاسمی؛ مسعود قدسیان؛ سیدعلی ایوب زاده؛ محمود شفاعی بجستان


3. مطالعه آزمایشگاهی جریان دوگانه غیرماندگار در کانال مستطیلی

صفحه 29-38

عاطفه پرورش ریزی؛ صلاح کوچک زاده؛ محمد حسین امید


6. روندیابی سیلاب در مقاطع مرکب به روش پخشیدگی

صفحه 69-82

عبدالرضا ظهیری؛ سیدعلی ایوب زاده؛ حسین محمدولی سامانی؛ صلاح کوچک زاده