دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 34، زمستان 1387، صفحه 1-69 

مقاله کامل

1. برآورد زمان پیمایش جریان دامنه ای با استفاده از تقریب موج پخشی

صفحه 1-12

سعید گلیان؛ بهرام ثقفیان؛ محمود ذاکری نیری


4. محاسبه توزیع فشار بر روی پرتاب کننده جامی

صفحه 39-52

نازنین خضری؛ امیررضا زراتی؛ فرهاد گلزاری


یادداشت تحقیقاتی

5. مدل سازی و تخمین عمر خستگی رایزرهای دریایی در سکوهای ثابت

صفحه 53-61

امیر مقیسه؛ همایون ریاحی؛ عباس رهی


شناسنامه علمی شماره

6. چکیده های انگلیسی

صفحه 65-69