دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 33، پاییز 1387، صفحه 1-73 
2. تاثیر شکاف پایه بر پایداری سنگ چین در اطراف پایه های استوانه ای پل ها

صفحه 15-28

منوچهر حیدرپور؛ بهزاد قربانی؛ ملیحه کیخائی؛ رحیم پیرمحمدی


4. مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان سه بعدی و آبشستگی در قوس 90 درجه

صفحه 41-57

محمد واقفی؛ مسعود قدسیان؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری


شناسنامه علمی شماره

6. چکیده های انگلیسی

صفحه 69-73