دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 32، تابستان 1387، صفحه 1-73 

مقاله کامل

1. تاثیر طول طوق بر توسعه آبشستگی موضعی اطراف پایه مستطیل شکل پلها

صفحه 19-11

محمد بدلی مشاهیر؛ امیررضا زراتی؛ ابراهیم مکلف سربند


یادداشت تحقیقاتی

5. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تخمین سرعت سقوط ذرات رسوبی

صفحه 59-65

سیدمرتضی سادات هلبر؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ فاطمه درزی


شناسنامه علمی شماره

6. چکیده های انگلیسی

صفحه 69-73