دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 31، بهار 1387، صفحه 1-86 

مقاله کامل

1. پیش بینی زمان واقعی سیل با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی

صفحه 1-18

فرشاد کوهیان افضل؛ جمشید موسوی؛ حسین صدقی؛ جهانگیر پرهمت


2. الگوریتم عددی ضمنی بر روی شبکه منحنی الخط برای شبیه سازی جریان های سطح آزاد

صفحه 19-31

میترا جوان؛ مسعود منتظری نمین؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری


شناسنامه علمی شماره

7. چکیده های انگلیسی

صفحه 81-86