دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 44، زمستان 1388، صفحه 1-85 

مقاله کامل

1. بررسی عملکرد هندسه طوق در آبشستگی موضعی در پایه پل

صفحه 1-11

حسین شریعتی؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


یادداشت تحقیقاتی

5. روابطی کاربردی برای سرریزهای دایره ای لبه تیز براساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی

صفحه 71-78

محمد بی جن خان؛ صلاح کوچک زاده؛ عبدالحسین هورفر


شناسنامه علمی شماره

6. چکیده های انگلیسی

صفحه 81-85