دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تابستان 1388، صفحه 1-73 
3. شبیه سازی عددی تغییرات بستر کانال های آبرفتی در قوس 180 درجه

صفحه 35-43

علی سواریان؛ امیر حسین نیک سرشت؛ ناصر طالب بیدختی


یادداشت تحقیقاتی

5. بررسی پروفیل سطح آزاد جریان پایدار در اطراف پایه های استوانه ای با مدل سازی عددی

صفحه 59-65

یوسف حسن زاده؛ حبیب حکیم زاده؛ حامد سرورام؛ هادی دل افروز


شناسنامه علمی شماره

6. چکیده های انگلیسی

صفحه 69-73