دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 63، پاییز 1390، صفحه 1-103 

شناسنامه علمی شماره

8. چکیده های انگلیسی

صفحه 97-103