دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 62، تابستان 1390، صفحه 1-122 
7. هواده های حلقوی در تونل های نعل اسبی

صفحه 87-100

محمدجواد استاد میرزا؛ امیررضا زراتی؛ رضا روشن؛ خداداد صفوی؛ حامد سرکرده


یادداشت تحقیقاتی

8. شبیه سازی عددی تاثیر جریان غلیظ بر تنش برشی دیواره تخلیه کننده تحتانی سدها

صفحه 101-111

سیدمحمدکاظم امامی؛ محمدرضا کاویانپور؛ رضا روشن


شناسنامه علمی شماره

9. چکیده های انگلیسی

صفحه 115-122