دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 142، تابستان 1398، صفحه 1-158 
3. بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقه‌ای

صفحه 33-46

میناسادات سیدجواد؛ مجتبی صانعی؛ سید تقی امید نائینی


6. بررسی هیدرولیک جریان و انتقال رسوب در مقاطع مرکب غیر منشوری

صفحه 89-104

حجت الله یونسی؛ محمد حسین امید؛ سیدعلی ایوب زاده