دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 141، بهار 1398، صفحه 1-149 
7. تأثیر سیستم تزریق هوا در کاهش آبشستگی قوس ملایم 90 درجه

صفحه 91-105

10.30482/jhyd.2019.153079.1333

پری ملکی؛ جواد احدیان؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ منوچهر فتحی‌مقدم؛ آنتون اشلایز