دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 141، بهار 1398، صفحه 1-149 
5. تعیین منحنی دبی- اشل در مقاطع مرکب نامتقارن

صفحه 65-77

محمود فغفور مغربی؛ آرش احمدی؛ کاظم اسماعیلی


7. تأثیر سیستم تزریق هوا در کاهش آبشستگی قوس ملایم 90 درجه

صفحه 91-105

پری ملکی؛ جواد احدیان؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ منوچهر فتحی‌مقدم؛ آنتون اشلایز


8. بررسی تاثیر زاویه قرارگیری دو پایه پل نسبت به جهت جریان بر روی عمق تعادل آبشستگی در جلو پایه‌ها

صفحه 107-121

محمد ذونعمت کرمانی؛ سرگل معمار؛ مجید رحیم پور؛ علی اصغر بهشتی؛ آنتون اشلایز


یادداشت تحقیقاتی

10. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عمق آبشستگی اطراف پایه پل در بستر با رسوبات چسبنده

صفحه 141-149

رحیم رضازاده؛ غلامعباس بارانی؛ امینه ناصری