دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 81، بهار 1392، صفحه 1-100 

یادداشت تحقیقاتی

5. «یادداشت تحقیقاتی» ارزیابی اثر صفحات مستغرق بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش

صفحه 73-81

10.30482/jhyd.2014.7481

آرمان عزیزی؛ بهزاد قربانی؛ هانی تبریزی؛ حسین صمدی بروجنی