نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی شلمانی، یاسین مدل سازی عددی جریان اطراف پایه های استوانه ای با استفاده از گام زمانی یک و دو گانه و روش های RANS و LES [دوره 7، شماره 3، 1391، صفحه 55-71]

ا

 • اسکینی، محمود بررسی تغییرات ویژگی های پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر نسبت به تغییرات طول موج زبری ها [دوره 7، شماره 3، 1391، صفحه 33-42]
 • الفته، محمد آنالیز خطر آب گرفتگی سواحل بندر انزلی با توجه به احتمال توام عوامل موثر [دوره 7، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]

ب

 • بخشیان، الهام بررسی نوسانات فشار و نیروی عکس العمل سطح در حوضچه های آرامش شیب شکن های مجهز به مستلهک کننده های شیاری و شبکه ای [دوره 7، شماره 4، 1391، صفحه 19-36]
 • بخشی پور، امین ابراهیم شیب بندی شبکه های جمع آوری فاضلاب در مناطق مسطح با استفاده از روش درخت فراگیر در حال رشد و جستجوی تابو [دوره 7، شماره 4، 1391، صفحه 53-70]
 • بزاز، محمد بررسی تغییرات ویژگی های پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر نسبت به تغییرات طول موج زبری ها [دوره 7، شماره 3، 1391، صفحه 33-42]
 • بزرگیان، حسین کاربرد مدلهای کنار جداره در شبیه سازی جریانهای سطح آزاد جدا شده به روش LES [دوره 7، شماره 3، 1391، صفحه 43-54]
 • بیگ، شهرام شیب بندی شبکه های جمع آوری فاضلاب در مناطق مسطح با استفاده از روش درخت فراگیر در حال رشد و جستجوی تابو [دوره 7، شماره 4، 1391، صفحه 53-70]

پ

 • پورحمزه، سوده «یادداشت تحقیقاتی» کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در برآورد مشخصات پرش هیدرولیکی درحوضچه آرامش با دیواره همگرا و شیب کف منفی [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 83-91]
 • پیشگو، نغمه کاربرد مدلهای کنار جداره در شبیه سازی جریانهای سطح آزاد جدا شده به روش LES [دوره 7، شماره 3، 1391، صفحه 43-54]

ت

 • تقی زاده، سینا کاربرد مدلهای کنار جداره در شبیه سازی جریانهای سطح آزاد جدا شده به روش LES [دوره 7، شماره 3، 1391، صفحه 43-54]

ج

 • جباری، ابراهیم وزن‌دهی تطبیقی دوبعدی در روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته همپوش [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 63-76]
 • جباری، ابراهیم ارزیابی درختان رگرسیونی و رگرسیون تطبیقی چندمتغیره اسپلاین در تخمین حداکثر عمق آب شستگی در پایین دست سرریز جامی شکل [دوره 7، شماره 3، 1391، صفحه 73-79]
 • جعفرزاده، محمد رضا بررسی عوامل مؤثر در حادثه‌های خط انتقال آب گیسور-گناباد [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]
 • جعفرزاده، محمد رضا کاربرد روش های حداقل مربعات در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب رسانی [دوره 7، شماره 4، 1391، صفحه 71-84]
 • جمالی، میرمصدق مطالعة عدد فرود بحرانی ناشی از تنگ‌شدگی موضعی مخزن سد با لایه‌بندی خطی و خروجی نواری و نقطه‌‌ای [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 67-81]

ح

 • حسینی، سید محمود تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب در سازه های سنگریزه ای با استفاده از روش احتمالاتی فازی [دوره 7، شماره 4، 1391، صفحه 37-52]
 • حقیقی، علی شیب بندی شبکه های جمع آوری فاضلاب در مناطق مسطح با استفاده از روش درخت فراگیر در حال رشد و جستجوی تابو [دوره 7، شماره 4، 1391، صفحه 53-70]
 • حکیم زاده، حبیب مدل سازی عددی جریان اطراف پایه های استوانه ای با استفاده از گام زمانی یک و دو گانه و روش های RANS و LES [دوره 7، شماره 3، 1391، صفحه 55-71]

خ

 • خلیلی شایان، حسین نیم رخ های آب شستگی و تغییرات تنش های برشی در حفره در پایاب حوضچه های آرامش با شیب معکوس [دوره 7، شماره 4، 1391، صفحه 85-99]
 • خواستار بروجنی، میلاد «یادداشت تحقیقاتی» بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان در فلوم دوار با استفاده از سرعت‌سنج صوتی (ADV) [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 77-85]

د

 • دیری، مجید مطالعة عدد فرود بحرانی ناشی از تنگ‌شدگی موضعی مخزن سد با لایه‌بندی خطی و خروجی نواری و نقطه‌‌ای [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 67-81]

ذ

 • ذهبیون، باقر تحلیل عدم قطعیت در برآورد سیلاب با مدل HEC-HMS در حوضة آبریز سد جامیشان [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 13-28]

س

 • سروریان، جواد کنترل بهینه سیلاب با ترکیب سدهای تأخیری پاره‌سنگی و خاکریزساحلی [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 27-45]

ش

 • شاملو، حمید کاربرد مدلهای کنار جداره در شبیه سازی جریانهای سطح آزاد جدا شده به روش LES [دوره 7، شماره 3، 1391، صفحه 43-54]
 • شرافتی، احمد تحلیل عدم قطعیت در برآورد سیلاب با مدل HEC-HMS در حوضة آبریز سد جامیشان [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 13-28]
 • شفیعی فر، مهدی آنالیز خطر آب گرفتگی سواحل بندر انزلی با توجه به احتمال توام عوامل موثر [دوره 7، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • شکوهی، علیرضا بررسی اثر شیب در استخراج مصنوعی آبراهه ها در الگوریتم های مختلف مسیریابی جریان [دوره 7، شماره 3، 1391، صفحه 15-32]
 • شیرازپور، سمینا اعمال خصوصیات جریانهای آشفته در روش MPS چند فازی [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 1-11]

ص

 • صالحی نیشابوری، سید علی اکبر مطالعه توزیع تنش برشی بستر پیرامون سازه‌های رودخانه‌ای با استفاده از پرستون سه‌لوله [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 47-62]
 • صفرزاده، اکبر مطالعه توزیع تنش برشی بستر پیرامون سازه‌های رودخانه‌ای با استفاده از پرستون سه‌لوله [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 47-62]
 • صمدی، مهرشاد ارزیابی درختان رگرسیونی و رگرسیون تطبیقی چندمتغیره اسپلاین در تخمین حداکثر عمق آب شستگی در پایین دست سرریز جامی شکل [دوره 7، شماره 3، 1391، صفحه 73-79]
 • صمدی بروجنی، حسین «یادداشت تحقیقاتی» بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان در فلوم دوار با استفاده از سرعت‌سنج صوتی (ADV) [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 77-85]

ط

 • طالب بیدختی، ناصر مدل‌سازی عددی جریان به روش ISPH در مسائل شکست سد، جریان از روی سرریز و عملکرد همزمان دریچه و سرریز [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 29-47]

ع

 • عیسی پور، سعید استفاده از ذخیره درون مسیری در سامانه های کنترل خودکار به منظور بهبود فرایند بهره برداری در کانال اصلی آبیاری (مطالعه موردی کانال اصلی آبیاری شبکه دز) [دوره 7، شماره 3، 1391، صفحه 1-14]

غ

 • غلامی، پوریا بررسی اثر شیب در استخراج مصنوعی آبراهه ها در الگوریتم های مختلف مسیریابی جریان [دوره 7، شماره 3، 1391، صفحه 15-32]

ف

 • فرهودی، جواد نیم رخ های آب شستگی و تغییرات تنش های برشی در حفره در پایاب حوضچه های آرامش با شیب معکوس [دوره 7، شماره 4، 1391، صفحه 85-99]

ق

 • قدسیان، مسعود مطالعة آزمایشگاهی الگوی جریان سه‌بعدی در اطراف آبشکن T شکل مستغرق، عمودی و مستقر در قوس 90 درجه با بستر تعادل یافته [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 49-65]
 • قدم پور، زهرا مدل‌سازی عددی جریان به روش ISPH در مسائل شکست سد، جریان از روی سرریز و عملکرد همزمان دریچه و سرریز [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 29-47]
 • قربانی، بهزاد بررسی تغییرات ویژگی های پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر نسبت به تغییرات طول موج زبری ها [دوره 7، شماره 3، 1391، صفحه 33-42]

ک

 • کبیری سامانی، عبدالرضا بررسی تأثیر لایه سپری بر آب‌شستگی پایه پل تحت اثر جریان غیردائمی (بخش دوم) [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 13-26]
 • کبیری سامانی، عبدالرضا بررسی نوسانات فشار و نیروی عکس العمل سطح در حوضچه های آرامش شیب شکن های مجهز به مستلهک کننده های شیاری و شبکه ای [دوره 7، شماره 4، 1391، صفحه 19-36]
 • کریمی، سیما وزن‌دهی تطبیقی دوبعدی در روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته همپوش [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 63-76]
 • کلاهدوزان، مرتضی اعمال خصوصیات جریانهای آشفته در روش MPS چند فازی [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 1-11]

ل

 • لشکربلوک، محسن وزن‌دهی تطبیقی دوبعدی در روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته همپوش [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 63-76]

م

 • محمد ولی سامانی، جمال کنترل بهینه سیلاب با ترکیب سدهای تأخیری پاره‌سنگی و خاکریزساحلی [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 27-45]
 • محمد ولی سامانی، حسین کنترل بهینه سیلاب با ترکیب سدهای تأخیری پاره‌سنگی و خاکریزساحلی [دوره 7، شماره 2، 1391، صفحه 27-45]
 • مشیزی، مجتبی خسروی مطالعة آزمایشگاهی الگوی جریان سه‌بعدی در اطراف آبشکن T شکل مستغرق، عمودی و مستقر در قوس 90 درجه با بستر تعادل یافته [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 49-65]
 • منعم، محمد جواد استفاده از ذخیره درون مسیری در سامانه های کنترل خودکار به منظور بهبود فرایند بهره برداری در کانال اصلی آبیاری (مطالعه موردی کانال اصلی آبیاری شبکه دز) [دوره 7، شماره 3، 1391، صفحه 1-14]
 • موسویان، ناصر کاربرد روش های حداقل مربعات در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب رسانی [دوره 7، شماره 4، 1391، صفحه 71-84]

ن

 • نوری ابوذری، مهدی بررسی عوامل مؤثر در حادثه‌های خط انتقال آب گیسور-گناباد [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]
 • نیک سرشت، امیر حسین مدل‌سازی عددی جریان به روش ISPH در مسائل شکست سد، جریان از روی سرریز و عملکرد همزمان دریچه و سرریز [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 29-47]

و

 • واقفی، محمد مطالعة آزمایشگاهی الگوی جریان سه‌بعدی در اطراف آبشکن T شکل مستغرق، عمودی و مستقر در قوس 90 درجه با بستر تعادل یافته [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 49-65]

ه

 • هاشمی، سید محمدرضا مدل‌سازی عددی جریان به روش ISPH در مسائل شکست سد، جریان از روی سرریز و عملکرد همزمان دریچه و سرریز [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 29-47]
 • هاشمی، سید مهدی استفاده از ذخیره درون مسیری در سامانه های کنترل خودکار به منظور بهبود فرایند بهره برداری در کانال اصلی آبیاری (مطالعه موردی کانال اصلی آبیاری شبکه دز) [دوره 7، شماره 3، 1391، صفحه 1-14]
 • هنر، تورج «یادداشت تحقیقاتی» کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در برآورد مشخصات پرش هیدرولیکی درحوضچه آرامش با دیواره همگرا و شیب کف منفی [دوره 7، شماره 1، 1391، صفحه 83-91]

ی

 • یوسفی، علی تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب در سازه های سنگریزه ای با استفاده از روش احتمالاتی فازی [دوره 7، شماره 4، 1391، صفحه 37-52]