نمایه نویسندگان

آ

 • آق تومان، پیمان بررسی تاثیر تغییرات مشخصات سازه ای بر میزان عبور امواج دریا از بدنه موج شکن های شکل پذیر [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 45-55]

ا

 • ابریشم چی، احمد تحلیل عدم قطعیت تراز سطح آب رودخانه سیستان و بررسی قابلیت اعتماد سیستم کنترل سیل [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 39-54]
 • ابوالقاسمی، منصور تعیین مکان شکل گیری چاله در آبراه سینوسی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 13-28]
 • افتخاریان، لیلا تحلیل عدم قطعیت تراز سطح آب رودخانه سیستان و بررسی قابلیت اعتماد سیستم کنترل سیل [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 39-54]
 • امید، محمد حسین مطالعه آزمایشگاهی جریان دوگانه غیرماندگار در کانال مستطیلی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 29-38]
 • ایوب زاده، سیدعلی تعیین مکان شکل گیری چاله در آبراه سینوسی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 13-28]
 • ایوب زاده، سیدعلی روندیابی سیلاب در مقاطع مرکب به روش پخشیدگی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 69-82]

ب

 • بدو، کاظم شبیه سازی سیستمهای تله هیدرولیکی طبیعی و مهندسی در مدفن زباله با استفاده از مدلهای آزمایشگاهی یک بعدی سه لایه ای [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 55-68]

پ

 • پرورش ریزی، عاطفه مطالعه آزمایشگاهی جریان دوگانه غیرماندگار در کانال مستطیلی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 29-38]
 • پیروز، بهنام بررسی رفتار رئولوژی دوغابهای معدنی غلیظ شده و همگن [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 57-71]

ت

 • تجریشی، مسعود تحلیل عدم قطعیت تراز سطح آب رودخانه سیستان و بررسی قابلیت اعتماد سیستم کنترل سیل [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 39-54]

ج

 • جوان، محمود براورد ضریب دبی جریان در دریچه های قوسی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 1-12]

چ

 • چگینی، وحید بررسی تاثیر تغییرات مشخصات سازه ای بر میزان عبور امواج دریا از بدنه موج شکن های شکل پذیر [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 45-55]

ر

 • راد، منوچهر بررسی تجربی ساختار جریان گل آلوده سه بعدی مغشوش [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 29-43]

ز

 • زراتی، امیررضا بررسی آزمایشگاهی اثر تعدادی از پارامترهای طراحی بر رفتار هیدرولیکی سرریز سه جانبی U شکل [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 15-28]

ش

 • شاهرخ نیا، محمدعلی براورد ضریب دبی جریان در دریچه های قوسی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 1-12]
 • شفاعی بجستان، محمود تعیین مکان شکل گیری چاله در آبراه سینوسی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 13-28]
 • شفیعی فر، مهدی بررسی تاثیر تغییرات مشخصات سازه ای بر میزان عبور امواج دریا از بدنه موج شکن های شکل پذیر [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 45-55]
 • شیریان، ناصر بررسی تاثیر تغییرات مشخصات سازه ای بر میزان عبور امواج دریا از بدنه موج شکن های شکل پذیر [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 45-55]

ص

 • صالحی نیشابوری، سید علی اکبر بررسی آزمایشگاهی اثر تعدادی از پارامترهای طراحی بر رفتار هیدرولیکی سرریز سه جانبی U شکل [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 15-28]

ظ

 • ظهیری، عبدالرضا روندیابی سیلاب در مقاطع مرکب به روش پخشیدگی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 69-82]

ع

 • عیسی زاده، بهزاد شبیه سازی سیستمهای تله هیدرولیکی طبیعی و مهندسی در مدفن زباله با استفاده از مدلهای آزمایشگاهی یک بعدی سه لایه ای [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 55-68]

ف

 • فیروزآبادی، بهار بررسی تجربی ساختار جریان گل آلوده سه بعدی مغشوش [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 29-43]

ق

 • قدسیان، مسعود تعیین مکان شکل گیری چاله در آبراه سینوسی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 13-28]

ک

 • کاویان پور، محمدرضا بررسی رفتار رئولوژی دوغابهای معدنی غلیظ شده و همگن [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 57-71]
 • کوچک زاده، صلاح مطالعه آزمایشگاهی جریان دوگانه غیرماندگار در کانال مستطیلی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 29-38]
 • کوچک زاده، صلاح روندیابی سیلاب در مقاطع مرکب به روش پخشیدگی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 69-82]

م

 • مامی زاده، جعفر ارایه مدل ریاضی برای سیستم کنترل پایین دست BIVAL در کانالهای آبیاری [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 1-13]
 • محمدولی سامانی، حسین روندیابی سیلاب در مقاطع مرکب به روش پخشیدگی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 69-82]
 • منتظر، علی اصغر بررسی آزمایشگاهی اثر تعدادی از پارامترهای طراحی بر رفتار هیدرولیکی سرریز سه جانبی U شکل [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 15-28]
 • منعم، محمدجواد ارایه مدل ریاضی برای سیستم کنترل پایین دست BIVAL در کانالهای آبیاری [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 1-13]
 • موسوی حکمتی، سیدمحمدرضا بررسی تجربی ساختار جریان گل آلوده سه بعدی مغشوش [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 29-43]